Có 1 kết quả:

đoạn giao

1/1

đoạn giao

phồn thể

Từ điển phổ thông

cắt đứt quan hệ ngoại giao