Có 1 kết quả:

đoạn mệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứt cuộc đời, ý nói chết.