Có 1 kết quả:

đoạn tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không còn đi lại với nhau nữa. Dứt tình.

Một số bài thơ có sử dụng