Có 1 kết quả:

đoán bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem bệnh, để biết nguyên nhân và tình trạng bệnh tật.