Có 1 kết quả:

đoạn huyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứt giây đàn, ý nói vợ chết.

Một số bài thơ có sử dụng