Có 1 kết quả:

đoạn ngôn

1/1

đoạn ngôn

phồn thể

Từ điển phổ thông

khẳng định, quả quyết