Có 1 kết quả:

đoạn đầu đài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ đất cao dùng để chém đầu kẻ có tội.