Có 1 kết quả:

phương đình thi tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ chữ Hán của Nguyễn Văn Siêu, danh sĩ đời Nguyễn. Xem tiểu truyện tác giả ở vần Siêu.