Có 1 kết quả:

phương tục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thói quen lâu đời trong một vùng.

Một số bài thơ có sử dụng