Có 1 kết quả:

phương hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình vuông.

Một số bài thơ có sử dụng