Có 1 kết quả:

phương vật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Những món do một vùng sản xuất ra. Tức sản vật địa phương.

Một số bài thơ có sử dụng