Có 1 kết quả:

phương châm

1/1

phương châm

phồn thể

Từ điển phổ thông

phương châm, nguyên tắc, chính sách

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kim chỉ hướng — Điều tốt, hướng dẫn ta trong cuộc sống.

Một số bài thơ có sử dụng