Có 1 kết quả:

phương châm

1/1

phương châm

giản thể

Từ điển phổ thông

phương châm, nguyên tắc, chính sách