Có 1 kết quả:

phương diện

1/1

phương diện

giản thể

Từ điển phổ thông

phương diện, khía cạnh