Có 1 kết quả:

ư yên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc đó. Bấy giờ.

Một số bài thơ có sử dụng