Có 1 kết quả:

thí chủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ người đem của cải mà tặng cho sư hoặc nhà chùa.