Có 1 kết quả:

thi thố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem tài sức ra làm việc cho người biết.