Có 1 kết quả:

bàng chú

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Từ bên ngoài lưu nhập.
2. Lời chú giải ở bên cạnh trong bài văn chính.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời giải nghĩa ở bên cạnh.