Có 1 kết quả:

bàng bạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Bàng bạc 旁薄.