Có 1 kết quả:

bàng biên

1/1

bàng biên

phồn thể

Từ điển phổ thông

ở bên cạnh, ở phía bên