Có 1 kết quả:

bàng phách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Bàng bạc 旁薄.