Có 1 kết quả:

chiên đàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại cây, gỗ rất thơm. Ta còn gọi là gỗ Đàn hương.