Có 1 kết quả:

bái bái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng cờ rũ xuống — Vẻ tươi tốt.

Một số bài thơ có sử dụng