Có 1 kết quả:

toàn chuyển

1/1

toàn chuyển

phồn thể

Từ điển phổ thông

xoáy tròn, quay tròn