Có 1 kết quả:

tinh biểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời khen tặng của vua, thêu vào lá cờ mà ban cho công thần. Truyện Hoa Tiên : » Hoạ là tinh biểu chút gì trả nhau «.

Một số bài thơ có sử dụng