Có 1 kết quả:

tộc biểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người thay mặt cho một dòng họ.