Có 1 kết quả:

tộc trưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng đầu trong họ.