Có 1 kết quả:

y thi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ mềm dẻo, hoà thuận.