Có 1 kết quả:

kỳ xí

1/1

kỳ xí

giản thể

Từ điển phổ thông

cờ xí, cờ hiệu