Có 1 kết quả:

kì cổ tương đương

1/1

kì cổ tương đương

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Cờ trống ngang nhau. Ý nói thế lực đôi bên ngang nhau, cũng như nói bên tám lạng bên nửa cân. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Lộ vấn Tử Xuân: Kim dục dữ Lộ vi đối giả, nhược phủ quân tứ tọa chi sĩ da? Tử Xuân viết: Ngô tự dữ khanh kì cổ tương đương” 輅問子春: 今欲與輅為對者, 若府君四座之士耶? 子春曰: 吾自與卿旗鼓相當 (Đệ lục thập cửu hồi) (Quản) Lộ hỏi (Đỗ) Tử Xuân: Những vị muốn đối đáp với tôi, có phải là khách của phủ quân kia không? (Đỗ) Tử Xuân nói: Chỉ ta với ngươi mở cờ đánh trống ngang ngửa với nhau thôi.
2. ☆Tương tự: “bán cân bát lạng” 半斤八兩, “bình phân thu sắc” 平分秋色, “các hữu thiên thu” 各有千秋, “công lực tất địch” 工力悉敵, “thế quân lực địch” 勢均力敵.
3. ★Tương phản: “quả bất địch chúng” 寡不敵眾, “vân nê hữu biệt” 雲泥有別.