Có 1 kết quả:

vô vi

1/1

vô vi

giản thể

Từ điển phổ thông

thuyết vô vi