Có 1 kết quả:

vô lại

1/1

vô lại

giản thể

Từ điển phổ thông

vô lại, vô ích