Có 1 kết quả:

ký nhiên

1/1

ký nhiên

phồn thể

Từ điển phổ thông

bởi vì