Có 1 kết quả:

nhật tiền

1/1

nhật tiền

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một hôm trước, bữa nọ, cách đây vài ngày

Một số bài thơ có sử dụng