Có 1 kết quả:

nhật báo

1/1

nhật báo

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhật báo, báo ra hàng ngày

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ báo xuất bản mỗi ngày.

Một số bài thơ có sử dụng