Có 1 kết quả:

nhật diệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ ngày chủ nhật.

Một số bài thơ có sử dụng