Có 1 kết quả:

nhật ích

1/1

nhật ích

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tăng lên hàng ngày, tăng lên dần dần

Một số bài thơ có sử dụng