Có 1 kết quả:

nhật tỉnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xét việc làm của mình hàng ngày để mà sửa đổi.

Một số bài thơ có sử dụng