Có 1 kết quả:

nhật hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hàng do người Nhật Bản chế tạo.