Có 1 kết quả:

nhật xu

1/1

nhật xu

phồn thể

Từ điển phổ thông

ngày qua ngày, dần dần, từ từ

Một số bài thơ có sử dụng