Có 1 kết quả:

nhật luân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ mặt trời ( vì mặt trời tròn như bánh xe ).

Một số bài thơ có sử dụng