Có 1 kết quả:

nhật lục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi chép sự việc hàng ngày — Cuốn sổ ghi chép sự việc hàng ngày.