Có 1 kết quả:

đán nhật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày mai. Cũng như Minh nhật.

Một số bài thơ có sử dụng