Có 1 kết quả:

tảo tiên

1/1

tảo tiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vừa rồi, vừa xong, vừa qua