Có 1 kết quả:

tảo huệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhỏ tuổi mà hiểu biết sớm.

Một số bài thơ có sử dụng