Có 1 kết quả:

tảo kỳ

1/1

tảo kỳ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thuở ban đầu, lúc đầu, thời gian đầu