Có 1 kết quả:

tảo đạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có công danh địa vị lúc còn trẻ, quá sớm.