Có 1 kết quả:

tảo xan

1/1

tảo xan

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bữa ăn sáng

Một số bài thơ có sử dụng