Có 1 kết quả:

ca lạp

1/1

ca lạp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. góc, xó
2. nơi hẻo lánh