Có 1 kết quả:

hạn hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biển trên cạn, chỉ sa mạc.